Lưu lượng truy cập không hợp lệ

Lưu lượng truy cập không hợp lệ bao gồm bất kỳ lần nhấp hoặc lần hiển thị nào có thể làm tăng chi phí của một nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách giả tạo. Lưu lượng truy cập không hợp lệ bao gồm lưu lượng truy cập cố tình gian lận cũng như nhấp chuột không cố ý.

Lưu lượng truy cập không hợp lệ bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

  • Lần nhấp hoặc lần hiển thị được tạo ra do nhà xuất bản nhấp vào quảng cáo trực tiếp của chính mình
  • Lần nhấp hoặc lần hiển thị quảng cáo lặp đi lặp lại được tạo ra bởi một hoặc nhiều người dùng
  • Nhà xuất bản khuyến khích nhấp vào quảng cáo của mình (ví dụ có thể bao gồm: bất kỳ thông điệp nào khuyến khích người dùng nhấp vào quảng cáo, cách triển khai quảng cáo có thể tạo ra một lượng lớn nhấp chuột không cố ý, v.v.)
  • Công cụ nhấp hoặc nguồn lưu lượng truy cập tự động, rô bốt hoặc phần mềm gian lận khác.
  • Các lần nhấp vào quảng cáo Adsconex phải được tạo từ sự quan tâm thực sự của người dùng và Chính sách chương trình của chúng tôi nghiêm cấm mọi phương pháp tạo lần nhấp hoặc lần hiển thị giả tạo. Nếu quan sát thấy mức độ lưu lượng truy cập không hợp lệ cao trên tài khoản của bạn, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa tài khoản để bảo vệ nhà quảng cáo và người dùng của chúng tôi. Ngoài ra, nếu không thể xác minh chất lượng lưu lượng truy cập của bạn, chúng tôi có thể hạn chế hoặc vô hiệu hóa hoạt động phân phát quảng cáo hoặc hạn chế tính năng kiếm tiền trên tài khoản của bạn. Do các lần nhấp không hợp lệ, bạn có thể thấy sự chênh lệch giữa thu nhập ước tính và số dư cuối cùng của mình.

Chúng tôi hiểu rằng bên thứ ba có thể tạo ra lưu lượng truy cập không hợp lệ trên các trang đích hoặc quảng cáo của bạn mà bạn không biết hoặc không cho phép. Tuy nhiên, là nhà xuất bản, bạn phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo lưu lượng truy cập trên quảng cáo của mình là hợp lệ. Vì lý do này, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại các mẹo để ngăn chặn lưu lượng truy cập không hợp lệ của chúng tôi.

Ngày cập nhật gần đây nhất: 10/10/2021

Trustpilot